Grace Wahba Picture Gallery
Dinner at Sa-bai Thong, Tuesday, December 15, 2005
l. to r. Weiliang Shi, John Carew, Grace Wahba, Fan Lu, Ming Chen, David Callan, Sang-Hoon Cho, Hyonho Chun, Yongho Jeon, Jingci Meng.