Graduation Dinner at the Imperial Gardens for Xiwen Ma


May 5, 2010

l. to r. Xiaodan Zhao and Xiwen Ma
l. to r. Shilin Ding, Zhigeng Geng, Yahzen Wang, Zhengjun Zhang, Sunduz Keles, Xiaodan Zhao, Xiwen Ma, Grace Wahba, David Callan, Dongjun Chung.

l. to r. Kam-Wah Tsui, David Callan, Dongjun Chung, Grace Wahba, Yahzen Wang, Zhengjun Zhang, Sunduz Keles, Zhigeng Geng, Xin Zeng, Xinxin Yu, Bin Dai, Xiwen Ma, Xiaodan Zhao, Haiyan Xu, Shilin Ding.
l. to r. Dongjun Chung, Zhigeng Geng, Xin Zeng, Bin Dai, Xinxin Yu, Haiyan Xu, Shilin Ding, Xiwen Ma, Xiaodan Zhao.more pics