Before the Ceremony, May 14, 2010l. to r. Xiwen Ma and Xiaodan Zhao
l. to r. Xiwen Ma, Grace Wahba, Kjell Doksum, Sangbum Choi, Seungbong Han and Wei Zheng