Grace Wahba Picture Gallery
Michael Jordan Visits the Thursday Group, February 19, 2004.
(left to right) Hyonho Chun, Fan Lu, Xianhong Xie, Yongho Jeon, Yi Lin, guest of honor Michael Jordan, GW, John Carew, Chenlei Leng