Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group Sept 04. In back: Students (l. to r.) Joung Youn Kim, Yongho Jeon, Fan Lu, John Carew, Hyonho Chun, Xianhong Xie and Weiliang Shi. In front: Grace Wahba and Yi Lin

Thursday Group Women: Joung Youn Kim, GW, Hyonho Chun

Thursday Group Men: Yongho Jeon, John Carew, Yi Lin, Xianhong Xie, Weiliang Shi and Fan Lu.