Grace Wahba Picture Gallery
The Lineup: September 2002, l. to r. Xianhong Xie, Xin Qi, Yongho Jeon, Grace Wahba, Yi Lin, John Carew, Ming Yuan and Chenlei Leng