Grace Wahba Picture Gallery
(l. to r.) Weiliang Shi, Hector Corrada Bravo, Pei Fen Kuan, Sunduz Keles (faculty), Grace Wahba (faculty), Xiwen Ma, Hyonho Chun, Kevin Eng (missing, Ted Wild).