Grace Wahba Picture Gallery
(l. to r.) Xiwen Ma, Pei Fen Kuan, Hector Corrada Bravo, Hyonho Chun, Grace Wahba, Sunduz Keles (faculty), Weiliang Shi, Ted Wild and Kevin Eng. Missing, Alina Andrei.