Grace Wahba Picture Gallery
Thursday group thinking hard!

(l. to r.) Pei-Fen Kuan, Kevin Eng, Hyonho Chun, Xiwen Ma, Sunduz Keles, Xin Li, Grace Wahba, Dongjun Chung, Huaizhen Qin, Bin Dai, Shilin Ding