Grace Wahba Picture Gallery
Graduation Dinner for Xianhong Xie, August 2005

Fan Lu (center) consults with Weiliang Shi (l.) and Xianhong Xie (r.) on the menu at the China Palace, August 17, 2005.The crowd gathers before dinner: (l. to r.) Wei-Yin Loh, Hyonho Chun, Theresa Loh, Song-Hoon Cho,, Grace Wahba, David Callan, John Carew, Xianhong Xie, Yongho Jeon, Fan Lu, Weiliang Shi, Joungmin Seo, Joung-Youn Kim

Digging in to a delicious Szechuan Dinner (Hot!)