Grace Wahba's PhD Students

Mark C. K. Yang (1970) (deceased, 2010)
Bernard Viort (1972)
Robert Kuhn (1974)
Guido del Pino (1976)
Heather Lucas Gamber (1978)
Wing-Hung Wong(1980)
James Wendelberger(1982)
Douglas Nychka (1983)
Finbarr O'Sullivan (1983)
Miguel Villalobos (1983)
Jyh-Jen Shiau (1985)
Zehua Chen (1989)
Chong Gu (1989)
Feng Gao (1993)
Yuedong Wang (1994)
Ronaldo Dias (1994)
Dong Xiang (1996)
Zhen Luo (1996)
Jianjian Gong (1996)
Xiwu Lin (1998)
Alan Y. H. Chiang (1999)
Fangyu Gao (1999)
Hao Helen Zhang (2002)
Yoonkyung Lee (2002) (co-advisor Yi Lin)
Chenlei Leng (2004) (co-advisor Yi Lin)
Ming Yuan (2004) (co-advisor Yi Lin)
Xianhong Xie (2005)
Fan Lu (2006)
John Carew (2006)(co-advisor Beth Meyerand)
Hector Corrada Bravo (2008)(co-advisor Raghu Ramakrishnan)
Weiliang Shi(2008)
Xiwen Ma(2010)
Shilin Ding(2012)
Bin Dai(2012)
Zhigeng Geng(2014)co-advisor Sijian Wang
Tai Qin(2015)co-advisor Karl Rohe
Jing Kong(2015)
Xiaowu Dai(2019) (co-advisor Peter Chien)
Hao Zhou(2019) (co-advisor Vikas Singh)


Link to Picture Gallery
You may see the kinds of projects my group my worked on by looking at the reports in the TRLIST


IMPORTANT NOTE for September 2019: Not accepting PhD students. I have retired after 51 years after supervising 39 terrific PhD students.