Grace Wahba Picture Gallery
Grace Wahba, Yi Lin and their present students, l. to r. Yi Lin, Yongho Jeon, GW, John Carew, Xianhong Xie, Ming Yuan, Chenlei Leng and Fan Lu