Grace Wahba Picture Gallery
Monday Group February 2019. Now meets on Monday. l to r: Xiaowu Dai, Yilin Zhang, Lili Zheng, Yuchen Zhou, Grace Wahba, Hao Zhou, Rungang Han, Yuetian Luo