Grace Wahba Picture Gallery
Monday Group September 2019. Now hosted by Anru Zhang. GW has retired but is sitting in. l to r: Rungang Han, Yuchen Zhou, Lili Zheng, Yue Gao, Tzu-Hsiang Hung, Hyebin Song, GW, Anru Zhang, Yuetian Luo