Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group meets at the start of the Spring 2015 academic year: l to r: Sijian Wang, Garvesh Raskutti, Ming Yuan, Krishna Balasubramanian, Shulei Wang, Luwan Zhang, Karl Rohe, Han Chen(in back), GW, Xiaowu Dai, Yilin Zhang, Tai Qin (partly obscured), Hao Zhou, Jing Kong