Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group meets January 2018. l to r: (F = faculty, all others are students): Xiaowu Dai, Yilin Zhang, Garvesh Raskutti (F), Grace Wahba (F), Yuan Li, Lili Zheng, Yuchen Zhou, Hao Zhou