Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group meets Spring 2017. l to r: (F = faculty, all others are students): Yuan Li, Duzhe Wang, Luwan Zhang, Shulei Wang, Grace Wahba (F), Hao Zhu, Yilin Zhang, Han Chen, Xiaowu Dai, Dong Xia (F), Garvesh Raskutti (F), Ming Yuan (F).