Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group February 2020. Now hosted by Anru Zhang. GW has retired but is sitting in. l to r: Yue Gao, Ziyi Liu, Rungang Han, Yuetian Luo, Hyebin Song, GW, AZ, Yuchen Zhou, Lili Zheng, Tzu Hsiang Hung, Xiaohan Zhu