Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group now meets on zoom, Wednesdays. and now hosted by Anru Zhang. GW has retired but is sitting in. Here's a zoom screen shot: l to r each row, top to bottom:: Grace Wahba, Andru Zhang, Yuetian Luo. Runshi Tang, Zyi Liu, Lili Zheng, Yuchen Zhou. Rungang Han, Yue Gao, Xiao Zhu.