Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group assembles for the start of the 2010-2011 academic year: l to r: Sijian Wang(f) Shilin Ding(g) Bin Dai(s) Xin Zeng(s) Dongjun Chung(s) Grace Wahba(f) Zhigeng Geng(g) Sunduz Keles(f) Kun Liang(postdoc-s) Jianan Tian(s) ChenLiang Xu(s) Bret Hanlon(f) Chen Zuo(s) Jing Kong(g) Kevin Eng(s) Ju Hee Cho(s) Tai Qin(g). [f=faculty, g= Grace's students, s = Sunduz' students].