Grace Wahba Picture Gallery
Small-Thursday Group assembles for the start of the 2011-2012 academic year: l to r: Jing Kong, Daniel Tai Qin, Bin Dai, Grace Wahba, Sijian Wang (faculty), Zhigeng Zeng, Shilin Ding