Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group assembles for the start of the 2014-15 academic year: l to r: GW, Ming Yuan, Sijian Wang, Krishnakumar Balasubramanian, Karl Rohe, Han Chen , Garvesh Raskutti, Tai Qin (standing), Shulei Wang, Jing Kong (standing), Luwan Zhang