Grace Wahba Picture Gallery
Thursday Group meets Fall 2015. l to r: Ming Yuan, Hao Zhou, Shulei Wang, Grace Wahba, Han Chen, Luwan Zhang, Xiaowu Dai, Krishna Balasubramanian, Yilin Zhang (bottom), Cuize Han (top).