Grace Wahba Picture Gallery

Green Lake Wisconsin, August 19, 2017. l. to r. David Callan, GW, Xiaowu Dai, Yuhua Zhu, Shi Jin, Zhengjun (Henry) Zhang